Vă informăm faptul că, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale. 

 Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială. 

Protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când apelați la serviciile oferite de Cabinetul de avocat “FLOREA ELENA MIHAEALA“.

Cabinetul de avocat “FLOREA ELENA MIHAEALA“vă procesează datele personale în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Date cu caracter personal: nume, prenume cod numeric personal, seia și numărul cărții de identitate/alt document în baza căruia se face identificarea ( de ex. pașaport, certificat de rezidență)  precum și alte informații pe care aceste documente le pot conține ( de ex. data și locul nașterii, cetățenia ), semnătura, datele de contact ( de ex.  număr de telefon, e-mail ), pe care dvs. le furnizați voluntar Cabinetului de avocat.

 

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru: - executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi; - îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului; - redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat; - înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat; - îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților; - îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru: - comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 

 Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru: - realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială; - realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului. Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

 Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 

 Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere.

 Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui la adresa Cabinetului de Avocat “ FLOREA ELENA MIHAELA “, cu sediul în București, sector 6, Bd. Ghencea nr. 158, Bl. Tronson Z, et. 1, ap. 13

Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.